Centrum konkrétnej pomoci FEMINA n.o.

Projekt Plánuj prirodzene

O projekte

Projekt PLÁNUJ PRIRODZENE je projektom o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva, ktoré predstavuje ako rovnocenné, vedecké, bezpečné a spoľahlivé. Ponúka odpovede na základné otázky týkajúce sa PPR vyvracia mýty v tejto oblasti a zároveň dáva na pravú mieru aj naliehavé otázky manželského a rodinného života, ktoré s touto témou súvisia. Projekt združuje kňazov, ale aj laikov – či už aktívne žijúcich PPR alebo odborníkov – gynekológov, psychológov, bioetikov, teológov a ďalších. Je teda spoločným dielom vzájomnej spolupráce a hľadaní odpovedí cirkevných predstaviteľov a laikov. 

 

Vznik projektu

Tento projekt vznikol na základe:
– aktuálnej potreby dostávať prirodzené metódy plánovaného rodičovstva (ďalej ako PPR) viac do povedomia;
– túžby upriamiť pozornosť na možnosti, ktoré so sebou tieto metódy prinášajú;
– potreby búrať mylné predstavy, ktoré o nich v spoločnosti a Cirkvi prevládajú.
Hlavným dôvodom vzniku projektu bola najmä túžba pomôcť manželským párom a kňazom hlbšie vstúpiť do danej témy a zároveň búrať mýty a skreslené predstavy, ktoré v dnešnej spoločnosti v súvislosti s PPR neustále panujú.

Cieľ projektu

Našim cieľom je dostať viac do povedomia dostupnosť a možnosť žiť podľa PPR a zároveň búrať mylné predstavy, s ktorými sa v tejto oblasti každodenne stretávame. Vnímame ako nesmierne dôležité poukázať najmä na to, že Cirkev stojí za týmto učením a podporuje ho a teda že to nie je iba výlučne dielo laikov, ale predovšetkým našej vzájomnej spolupráce – kňazov a laikov.

Komplexnosť projektu 

Tento projekt nedáva za cieľ preferovanie jednej metódy, ale PPR ako komplexného riešenia tejto naliehavej otázkyPonúka pestrú paletu metód (Billingsova metóda, Symptotermálna metóda, Creightonský model…a pod.), ktoré si môžu manželia vybrať podľa toho, ktorá im najviac vyhovuje.

Vzájomná spolupráca

Manželské páry sú  v otázkach plánovania rodičovstva často odkázané sami na seba a tak veľakrát rezignujú, prípadne sa obrátia na kňazov, ktorí ich mnohokrát nevedia nasmerovať. Boli by sme radi aby sa vnímanie PPR v Cirkvi nevnímalo ako bremeno, ale práve naopak, aby nevládol v objavovaní týchto ciest a ich propagovaní strach. Aby práve cez vzájomnú spoluprácu – kňazov a laikov a prepojenia našich vzájomných poznatkov došlo k poznaniu, že sú tieto metódy vedecké a možné a že je bezpečné sa na ne spoliehať a využívať ich vo svojom manželskom živote.

Výstupy projektu

Výstupy sú naplánované v dvoch formách:

– videoséria pre všetkých, ktorá sa bude dotýkať nielen tém o PPR, ale bude otvárať aj najpálčivejšie a aktuálne otázky, ktoré manželské páry v tomto smere riešia a s ktorými bojujú – najmä v oblasti rodiny, vzájomného manželského života či manželskej čistoty (prijatie počtu detí, spolupráca na Božom pláne, boj so zdržanlivosťou a pokušením, manželská intimita a jej úskalia, problémy s počatím a podobne). V týchto videosériách vystúpia lektori jednotlivých PPR, gynekológ, psychológ, bioetik, jednotliví laici a najmä kňazi.

– školenie pre kňazov, ktorí majú záujem spolupracovať a zároveň sa vzdelávať v PPR, aby mohli kvalitnejšie a lepšie vykonávať svoju pastoráciu (online, poprípade prezenčne formou niekoľkých stretnutí).

Záštita 

Projekt sa uskutoční pod záštitou arcibiskupa Cyrila Vasiľa, predsedu Rady pre rodinu KBS a Centra konkrétnej pomoci FEMINA. Na tejto stránke budú zároveň zverejnené všetky informácie ohľadom projektu a neskôr aj videá.

PROJEKT PLÁNUJ PRIRODZENE

koordinátorka a PR projektu – Mgr. art. Janka Lakomčíková, ArtD.
tel. číslo: 0948173111
odborný garant projektu – Mgr. Anna Siekelová
tel. číslo: 0910842184
email: projektpp@centrumfemina.sk

Otázky a odpovede

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 1982 je prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) spôsob regulácie počatia, pomocou ktorého sa možno o tehotenstvo usilovať, rovnako ako sa mu možno vyhnúť, na základe sledovania prirodzeným spôsobom sa vyskytujúcich ukazovateľov a príznakov plodnej a neplodnej fázy menštruačného cyklu. Ak sa PPR používa k vyhnutiu sa počatiu, počas plodnej fázy nedochádza k pohlavnému styku.

Metódy sledovania plodnosti nie sú vnímané ako antikoncepčné metódy, lebo pomocou nich sa dá tehotenstvo nielen oddialiť, ale aj dosiahnuť. Používanie termínu prirodzená antikoncepcia je nepresné. Podľa WHO (1988) metódy PPR nie sú v úzkom slova zmysle antikoncepciou, ale skôr alternatívnou metódou kontroly pôrodnosti. Metódy sledovania plodnosti sú zamerané na získanie informácií o aktuálnej fáze menštruačného cyklu, čo umožňuje partnerom vyhnúť sa používaniu antikoncepčných prostriedkov. Pokiaľ princípom antikoncepcie je ovplyvňovanie fyziologických procesov, ktoré sú nevyhnutné pri počatí, PPR, naopak vychádza z poznania a integrácie plodnosti zo zámerom plánovania rodičovstva.

Spoľahlivosť závisí od motivácie, správnej výučby a potrebného prevádzania. 

Jedna z najväčších štúdií Billingsovej ovulačnej metódy sa uskutočnila roku 1996-97 v Číne a zahŕňala aj páry, ktoré nesprávne pochopili alebo nedodržali všetky pravidlá. Miera tehotenstva bola vtedy vyjadrená PI = 0,5 (teda za rok neplánovane počal jeden z 200 párov). Prísna štátna politika páry motivovala, aby sa metódu snažili starostlivo naučiť a dodržať. Dnes po vylepšení výučby a správnym používaním sa PI blíži k nule, preto štúdia v Číne nám ukazuje výborný efekt účinnosti Billingsovej ovulačnej metódy.

Aj dlhodobá štúdia symptotermálnej metódy v rokoch 1985 – 2005 na klinike v Heidelbergu uvádza PI = 0,4, teda za jeden rok otehotnel neplánovane len jeden z 250 párov.

Štúdia z roku 1998 hodnotila efektívnosť metódy Creightonský model pri vyhýbaní sa tehotenstvu. Do výskumu bolo zapojených 1 876 párov počas 17 130 cyklov. V porovnaní s bežnými antikoncepčnými metódami bola dokázaná jeho efektivita. V podmienkach reálneho života, kde sa berie do úvahy zlyhanie ľudského faktora, je úspešnosť 96,8%  pri predchádzaní tehotenstvu. Pod ľudským faktorom sa rozumie napr. to, že lektor CrMS neúplne vysvetlí resp. neusmerní pár, pár si neprečíta príručku, odignoruje inštrukcie, atď… Avšak aj táto úspešnosť vplyvom ľudského faktora je prekvapivo vyššia v porovnaní s hormonálnou antikoncepciou, kde je taktiež vplyv ľudského zlyhania.  (https://www.profertility.sk/crms/)

Ako sme už vyššie spomínali, metódy PPR sú postavené na vedeckom základe a vyjadrila sa k nim WHO. Nie je to kresťanský výmysel, ale je to podporené učením Cirkvi. PPR nie je nič iné ako poznanie zákonitostí, ktoré dal Boh do tela človeka a spolu s vedeckým pozorovaním človek môže spoznávať tieto zákonitosti a podľa nich sa riadiť. 

Podľa PPR sa môžu manželia riadiť od prvého dňa mnaželstva. Tým ukážu akou cestou sa vydajú, či to bude cesta manželskej čistoty, alebo antikoncepcie. Do tohto obdobia je potrebné pripraviť sa na túto cestu a to tak, že sa mladé dievčatá začnú učiť spoznávať svoj cyklus v rámci blízkej prípravy na manželstvo, aby mali dostatočný čas sa to kvalitne naučiť. Poznávanie plodnosti je najideálnejšia a najpotrebnejšia príprava na manželskú čistotu. 

Každá žena sa dokáže naučiť odsledovať svoju plodnosť na základe zmien hlienu krčka maternice. Je už na nej, či chce alebo potrebuje tento znak plodnosti kombinovať ešte s ďalšími znakmi. Rozhoduje sa pre metódu, ktorá jej vyhovuje. Pozorovanie hlienu krčka maternice je spoločným menovateľom všetkých vedeckých  prirodzených metód. Symptotermálna metóda k tomu pridáva ešte meranie teploty a palpáciu krčka maternice. 

Creigtonský model učí plodné a neplodné dni pomocou štandardizovaného značenia hlienu z krčka maternice.Záznamová tabuľka je základom pre diagnostiku a následnú liečbu prostredníctvom Naprotechnológie.

V prípade, že sa žena či pár rozhoduje v tejto oblasti, môže nás kontaktovať na emailovej adrese projektpp@centrumfemina.sk poprípade na uvedených telefónnych číslach.